Mulya Effran

  • Photography
  • Video Production
  • Drone
  • FPV Drone

Algemene Voorwaarden


Mulya Effran

 Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
 

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Mulya Effran, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Mulya Effran.
 

1.2. Voor bepaalde, welomschreven en verder in deze voorwaarden gedefinieerde diensten, kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn. Tenzij evenwel anders vermeld is elke bepaling van deze voorwaarden van toepassing op elke opdracht.
 

Artikel 2.  Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1  Alle aanbiedingen en offertes van Mulya Effran zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Mulya Effran of bij ondertekening door de klant en door Mulya Effran van een door Mulya Effran opgestelde bestelbon of door het bevestigen door de klant van een opdracht via e-mail.

2.2  Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
 

2.3. Mondelinge afspraken zijn enkel geldig voor zover ze schriftelijk worden bevestigd door Mulya Effran.

2.4. Offertes kunnen zonder verwittiging aangepast worden indien de onderliggende kosten stijgen, of de inhoud of omschrijving van de opdracht wijzigt. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende tarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3.  Annuleringsvoorwaarden

3.1. Elke annulering of voorlopige opschorting van een bestelling dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten & werken die door Mulya Effran werden gemaakt of gepresteerd, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50% van de totaalprijs van de bestelling worden aangerekend.

Artikel 4. Uitvoering en leveringstermijnen

4.1. Pas na een geldige orderbevestiging dient Mulya Effran tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

4.2. De Klant moet alles doen wat redelijkerwijze nodig is om Mulya Effran toe te laten de opdracht uit te voeren. Zo moet de klant o.m. volledige, juiste, duidelijke en voldoende gegevens en materialen verschaffen (zoals teksten, foto’s, logo, illustraties, …) die nodig zijn voor Mulya Effran  tot het volbrengen van de opdracht.

4.3. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.4. Indien Mulya Effran bijkomende inspanningen moet leveren door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens of materialen, of ingeval van wijziging van de opdracht door de klant, is Mulya Effran steeds gemachtigd de meerkost die hierdoor wordt veroorzaakt, in rekening te brengen.

4.5. Bij een eerste versie heeft de Klant de mogelijkheid een aantal opmerkingen te maken en/of correcties te vragen. Standaard is in Mulya Effran’s prijzen één correctieronde inbegrepen, waarbij Mulya Effran redelijke inspanningen zal leveren om de opmerkingen van de klant correct en volledig te integreren in een volgend ontwerp. Van zijn kant verbindt de Klant er zich toe om duidelijke en volledige opmerkingen of correcties te formuleren, en geen tegenstrijdige richtlijnen te geven. Een tweede ontwerp wordt als definitief beschouwd, en geeft aanleiding tot betaling van de overeengekomen prijzen.

Mulya Effran behoudt zich steeds het recht voor om vanaf het tweede ontwerp elk verzoek tot bijkomende aanpassingen te beschouwen als een uitbreiding van de opdracht, en hiervoor bijkomende kosten aan te rekenen. Indien de klant een ontwerp definitief weigert, en niet duidelijk kan aantonen dat Mulya Effran de richtlijnen en instructies van de klant niet op redelijke wijze heeft nageleefd (steeds op voorwaarde dat die instructies duidelijk en volledig waren), behoudt Mulya Effran zich het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke bestelling. Weigering van een tekst is enkel specifiek voor die tekst, en tast de geldigheid van de andere onderdelen van de opdracht niet aan.

4.6. De door Mulya Effran opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.7. Partijen komen overeen dat het naleven van de opgegeven leveringstermijn tevens afhankelijk is van het tijdig aanleveren door de klant van de nodige informatie, en de inhoudelijk elementen (teksten, foto’s, links, logo, …) die nodig zijn tot de realisatie en afwerking.

Artikel 5. Aansprakelijkheid – Algemeen

5.1. Mulya Effran verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Mulya Effran zijn middelenverbintenissen. Mulya Effran is nooit aansprakelijk voor de inhoud van een Werk, aangezien dit geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op de instructie en informatie komende van de Klant.

5.2. Mulya Effran kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van zijn of zijn aangestelde, behoudens in geval van opzettelijk bedrog. Mulya Effran zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van mogelijke besparingen welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Mulya Effran of een aangestelde.

5.3. De aansprakelijkheid van Mulya Effran met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot de waarde van de Opdracht, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Mulya Effran. De totale aansprakelijkheid van Mulya Effran, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Mulya Effran werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval, of indien de Opdracht over meerdere maanden loopt, het bedrag dat Mulya Effran effectief heeft ontvangen van de Klant gedurende de laatste drie maanden van de Opdracht.

5.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Mulya Effran geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

5.5. De opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan Mulya Effran worden overgemaakt eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Mulya Effran is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolgingen die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. Mulya Effran kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het te verspreiden materiaal. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.
  
De opdrachtgever beschermt Mulya Effran tegen alle aanspreken van derden op of in verband met de inhoud van websites. De opdrachtgever vergoedt Mulya Effran voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Artikel 6.  Klachten

6.1.  Na volledige uitvoering van alle werken en diensten overeenkomstig de bestelling zal Mulya Effran de Klant hiervan schriftelijk of per e-mail informeren. De Klant verbindt zich ertoe om de goede oplevering van deze diensten, en ontvangst ervan, binnen de 5 dagen schriftelijk of per e-mail aan Mulya Effran te bevestigen. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties, dienen ter kennis gebracht te worden aan Mulya Effran binnen de 5 dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van de geleverde prestaties of na oplevering van de video’s en/of foto’s. Indien de Klant nalaat de levering aan te nemen of te bevestigen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.

6.2. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de Klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.

6.3. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de video(‘s) of foto(’s) aanvaard en goedgekeurd werden door de Klant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de Klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen een termijn van 5 dagen.

6.4. Een klacht schort de verplichtingen van de Klant niet op.

Artikel 7. Intellectuele eigendom, Referentie, Gebruik van het beeldmateriaal

7.1. Mulya Effran behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op alle werken die hij voor de Klant uitvoert. De Klant bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van het beeldmateriaal, noch in papier, noch in digitale vorm.

7.2. De Klant, noch de talenten hebben exclusiviteitsrecht op het geproduceerd beeldmateriaal, noch op stijl of bewerking.

7.3. De Klant heeft het recht om de werken te gebruiken voor persoonlijke & commerciële doeleinden. De werken mogen gereproduceerd worden via drukwerk & digitale vorm. Radio & televisie uitzending is niet inbegrepen.

7.4. De Klant gaat ermee akkoord dat het door Mulya Effran voor de Klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Mulya Effran. De Klant geeft Mulya Effran een onherroepelijke, royalty-vrije en wereldwijde toelating om elk Werk te gebruiken voor de promotie van Mulya Effran’s eigen activiteiten zowel op website, papier, sociaal media en elk ander medium om promotie te maken.

7.5. Mulya Effran is steeds gemachtigd een werk te signeren, of op een of andere manier duidelijk te maken dat het gaat om een ontwerp, realisatie of ontwikkeling van Mulya Effran (of een van de door Mulya Effran gebruikte identificatiemethodes of merken zoals vb Mulya Effran of M.E. Productions.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, natuurrampen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Mulya Effran geen controle heeft, bevrijden Mulya Effran, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

8.2. Ingeval van overmacht, is Mulya Effran gemachtigd de uitvoering van de Opdracht uit te stellen, totdat de situatie van overmacht niet langer bestaat. Bij uitstel van langer dan drie maanden heeft Mulya Effran het recht om de Opdracht te beëindigen, en het reeds gepresteerde Werk te factureren.

Artikel 9. Nietigheid

9.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Mulya Effran en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

10. Betalingen

10.1. De facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum en zijn betaalbaar via overschrijving op IBAN: BE88 7360 5549 1441 t.n.v. Mulya Effran. Cheques worden niet aanvaard.

10.2. Klachten met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen steeds – op straffe van verval – binnen de zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk gemeld te worden.

10.3. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag verwijlintresten ten belope van 10% van het factuurbedrag per maand verschuldigd zijn, waarbij elke begonnen maand zal gelden als een volledige maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR verschuldigd zijn als schadeloosstelling voor het nadeel dat aan Mulya Effran wordt toegebracht wegens de laattijdige betaling.

10.4. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10.5. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is Mulya Effran gerechtigd om de prestaties zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk te staken en eventueel definitief stop te zetten en om nieuwe opdrachten te weigeren. De opdrachtgever zal in geen geval enig recht op schadevergoeding kunnen laten gelden.

Artikel 11. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

11.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Mulya Effran. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 12.  Algemene bepalingen

12.1. De overeenkomst tussen Mulya Effran en de Klant is splitsbaar. De nietigheid of ongeldigheid (zelfs gedeeltelijk) van een bepaling tast nooit automatisch de geldigheid van andere bepalingen aan.

12.2. Mulya Effran en de Klant zijn onafhankelijke partijen, en kunnen, behoudens wat hierin of anders schriftelijk uitdrukkelijk is bepaald, nooit elkaars agent, vertegenwoordiger, volmacht houder, vennoot of werknemer zijn.

12.3. Het feit dat Mulya Effran een van zijn rechten niet, of niet onmiddellijk, afdwingt, kan nooit beschouwd worden als een afstand van recht, en alle rechten van Mulya Effran blijven voorbehouden.

12.4. De overeenkomst is in hoofde van de Klant niet overdraagbaar. Mulya Effran mag de overeenkomst overdragen aan een derde partij, mits behoud van verworven rechten voor de Klant.

12.5. Mulya Effran heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Mulya Effran is in dergelijk geval gehouden de Klant hiervan te informeren en aan te duiden welke wijzigingen aan de algemene voorwaarden werden uitgevoerd. De versie die gepubliceerd is op de website van Mulya Effran is degene die van kracht is. De laatste versie vervangt de vorige versies. Ingeval van conflict is enkel de laatste versie van kracht (versienummers zijn indicatief).

Versie 5
Laatst gewijzigd: 19/04/2023

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.